Náprstkovy medaile získali fyzikové

V Praze byly 17. února slavnostně předány Čestné medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy. Medaile předala předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., v rámci 19. zasedání Vědecké rady AV ČR, které se konalo ve vile Lanna v Praze 6. Laudatio přednesli RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR a doc. RNDr. Štefan Zajac, CSc., předseda Jednoty českých matematiků a fyziků.

Čestné medaile Vojtěcha Náprstka AV ČR letos převzali doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., a prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., kteří se zasloužili o popularizaci fyziky zejména mezi mládeží. Je třeba připomenout, že medaile za popularizaci fyziky jsou předávány v probíhajícím Světovém roce fyziky 2005. Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka zavedla Akademie věd ČR v roce 2003. Medaili uděluje Akademická rada AV ČR publicistům a vědcům jako ocenění za dlouholetou a cíleně vedenou činnost v popularizaci vědeckých poznatků. Toto ocenění je výsledkem iniciativ Vědecké rady AV ČR – zpřístupňovat a vysvětlovat nové vědecké poznatky a vědecké postupy široké veřejnosti. V roce 2003 byli prvními vyznamenanými promovaná bioložka Šárka Orlíková, bývalá šéfredaktorka časopisu Živa, doc. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., který se popularizaci vědy věnuje již 17 let, dále Mgr. Věra Tůmová, redaktorka Českého rozhlasu, a doc. RNDr. Jan Žďárek, DrSc., jenž popularizuje vědecké výsledky a spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí. V roce 2004 čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy převzali Mgr. Ivo Budil, redaktor Českého rozhlasu Praha, Mgr. Václav Větvička, ředitel Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK Praha, a prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc., vedoucí českých archeologických výzkumů v Egyptě.

Zdeněk Kluiber

Doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., nar. 20. 3. 1950, do 30. 7. 2004 ředitel Gymnázia Ch. Dopplera v Praze, od 1. 9. 2004 profesor na Ekogymnáziu v Praze-Malešicích, se stal organizátorem významných studentských konferencí – školních i celostátních, na kterých studenti gymnázií prezentují výsledky své dlouhodobé práce ve fyzice. V letech 1992 až 2003 se studenti Z. Kluibera ve 36 republikových soutěžích stali 25x absolutními vítězi a 6x se umístili v kategorii vítězů. Z. Kluiber se jako předseda českého výboru Turnaje mladých fyziků zásadně podílí na realizaci této zřejmě nejnáročnější soutěže středních škol v ČR. Družstva studentů pod jeho vedením úspěšně reprezentovala ČR v mezinárodním kole soutěže. ČR tak patří mezi pět nejúspěšnějších zemí v celé historii této soutěže. Z. Kluiber byl předsedou 10. mezinárodního Turnaje mladých fyziků (1998), který se konal v ČR a výrazně přispěl k prezentaci české fyziky na středních školách. Byl předsedou 10. mezinárodní konference mladých vědců (2003), kterou se ČR připojila ke světovým oslavám 200. výročí narození prof. Ch. Dopplera. Podílel se na rozvoji a výchově více než 100 reprezentantů ČR ve fyzikálních soutěžích. Naprostá většina těchto studentů se po absolvování VŠ věnuje fyzice. Z. Kluiber napomáhá k popularizaci výsledků výzkumu ve fyzice mezi studenty také spoluautorstvím řady publikací věnovaných fyzice a popularizaci jejích výsledků. Publikace využívají nejen studenti, ale také učitelé.

Ivo Volf

Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., nar. 3. 10. 1938, vedoucí Katedry fyziky a informatiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, je předním českým odborníkem na didaktiku fyziky. Publikoval značný počet statí týkajících se didaktiky fyziky jak v českých, tak zahraničních odborných časopisech. Je autorem nebo spoluautorem učebnic a odborných publikací pro mládež talentovanou pro fyziku (více než padesát titulů). Významná je jeho práce ve Fyzikální olympiádě (FO) od r. 1960. Působil a působí na všech úrovních: učitel ve škole, člen krajského výboru FO, člen ústředního výboru FO (od r. 1966), posledních 12 let předseda Fyzikální olympiády ČR. Významná je jeho práce v komisi pro výběr úloh, posléze pracoval jako předseda této komise. V r. 1977 organizoval 10. mezinárodní fyzikální olympiádu (MFO), od té doby se zúčastnil jako pedagogický vedoucí, později jako vedoucí delegace, 25 ročníků MFO, včetně každoroční přípravy soutěžících. Od r. 1996 je členem Advisory Committee prezidenta International Physics Olympiad (desetičlenný poradní výbor prezidenta MFO). Zastupuje Českou republiku ve World Fedaration of Physics Competition. Od r. 2003 pracuje v sekci Science Education in Europe. Je členem Advisory Commitee of First Step to Nobel Prize in Physics, světové soutěže odborných prací středoškoláků z fyziky. Vědeckou práci zaměřuje po celý život na popularizaci fyziky – výuku fyziky, práci s mládeží talentovanou pro fyziku, přípravu učitelů pro tuto činnost, zpřístupňování odborných informací pro středoškolskou mládež, dějiny fyziky a jejich motivační využití, fyzika kolem nás, řešení fyzikálních problémů na nejrůznějších úrovních aj. Je členem redakčních rad časopisů Školská fyzika, Rozhledy matematicko-fyzikální, Obzory matematiky, fyziky a informatiky (SR). Pro lepší možnosti vydávání malonákladových publikací pro učitele fyziky a mládež se zájmem o fyziku založil r. 1992 vlastní nakladatelství MAFY Hradec Králové, v němž byla vydána již stovka publikací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *