Evropa zlepšuje patentové systémy

Vstupem do Evropské unie získala Česká republika ještě kvalitnější integrovaný přístup do databází a patentových organizací chránících duševní vlastnictví a může s nimi účinně spolupracovat. Velmi užitečný je pro českou vědeckou a technickou komunitu Evropský patentový, informační a dokumentační systém (EPIDOS). V Praze nedávno proběhla mezinárodní konference, která se zabývala právě programem EPIDOS.

Cílem konference bylo poukázat na důležitost těchto systémů a jejich nadčasovost, s níž chrání tvůrčí činnost a umožňuje inovaci v celém rozsahu podnikání v souladu s činností jednotlivých patentových úřadů. Konference se zúčastnili předsedové patentových úřadů z řady zemí: Alain Pompidou, prezident Evropské patentové organizace (EPO), Heinz Zourek, zástupce generálního ředitele Evropské komise, za českou strany mj. předseda Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky Karel Čada. Styk s jednotlivými organizacemi zabývajícími se duševním vlastnictvím zajišťuje předseda systému Oswald Schröder.

EPIDOS

Evropský patentový systém EPIDOS se stává klíčovým nástrojem obchodních strategií přihlašovatelů celého světa. K němu se váže řada nových informací, které se pokusíme trochu přiblížit a vysvětlit roli různých institucí a běžně používaných zkratek, jimiž se to v patentových dokumentech nyní jenom hemží. Evropské patenty jsou garantovány Evropským patentovým úřadem (EPO) se sídlem v Mnichově, do něhož je začleněno 32 evropských států, což umožňuje účinnou mezinárodní kooperaci. EPO soustřeďuje evropské patenty států spadajících do tzv. Konvence evropských patentů (KEP, označení této konvence často také nacházíme pod francouzskou zkratkou CBE) založené 5. 10. 1973 v Mnichově s účinností od 7. 10. 1977. EPO je výkonnou evropskou mezivládní organizací utvořenou Konvencí evropských patentů, do které spadá od 1. 9. 2004 33 států včetně České republiky. EPO nabízí přihlašovatelům těchto států rychlé a ekonomické udělení patentů a celkovou patentovou ochranu. Zesiluje národní právo díky harmonizaci s KEP a dovoluje racionalizaci postupů při ochraně duševního vlastnictví a zároveň kooperaci v oblasti patentové dokumentace.

Tři úřady – osmdesát procent světa

Kromě EPO hrají celosvětově klíčovou roli zejména Japonský patentový úřad (JPO) a Americký patentový úřad (USPTO). Tato „tripartita“ pokrývá 80 % patentů celého světa. Konvent kooperuje v rámci tzv. Patentové kooperační dohody (The Patent Cooperation Treaty, zkratka PCT) s celosvětovou organizací WIPO (World Intellectual Property Organization) v Ženevě. EPO zajišťuje zejména pro budoucnost různá slyšení, jednání, schůzky apod. týkající se hranic zisku a ekonomického růstu vyplývajících z patentů. Na jednom z těchto slyšení byl vysvětlen formou DIALOG význam chráněného slova CLAIMS, jehož smysl je dán následovně: co je, co obsahuje a čemu slouží patentový servis 3,7 milionu registrovaných USA patentů. Tento servis umožňuje:

  1. úplný přístup k patentům
  2. ztotožnění s obchodním partnerem, který realizuje podstatu patentu v souladu s patentovými nároky.

Úspěch evropských patentů je založen na rozsáhlém průzkumu z digitálně zpracovaných patentových údajů uložených ve světových fondech.

Další organizace

Organizace s názvem UNIVENTIO sídlící v Nizozemsku shromažďuje patentovou literaturu uvedenou v USPTO, EPO, JPO, WIPO a dále v německých, britských a francouzských patentových úřadech, což představuje soubor více než 40 milionů dokumentů uplatněných (dostupných) v databázích. Jedna z firem zabývající se patentovými informacemi je francouzská společnost JOUVE s tradicí v pokročilých technologiích, která digitálně zpracovává i údaje v rozsahu uplynulých 100 let (do r. 2003). Nabízí kvalitní služby s výhodnou cenou k uspokojení potřeb zákazníků. Základní strukturu služby tvoří nalezení klíče potřebného pro digitalizaci zvoleného tématu, využití systému informací s oceněním abstrahovaných dat a jejich přenesení na internet nebo vydání tiskem. JOUVE svoje stoleté inovační působení zobrazuje graficky na příkladech struktury za posledních 10 až 30 let od ručního po digitální zpracování údajů, jejich přenesení do tištěné formy. Další významnou firmou je německá burzovní skupina ENTORY, která nabízí dokonalá zajištění úloh zadavatelů zapojených v inovačních procesech. Konference se zúčastnilo velké množství českých a především zahraničních informačních, dokumentačních a manažerských pracovníků, z nichž mnozí byli v Praze poprvé. Kromě řady poznatků si odnesli i emoce, které v nich vyvolala krása našeho hlavního města.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *