Ceny Akademie věd ČR

Ceny AV ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu byly uděleny:

Autorskému týmu z Fyzikálního ústavu AV ČR ve složení: Ing. Martin Nikl, CSc., prom. fyz. Pavel Boháček, Ing. Karel Nitsch, CSc., RNDr. Eva Mihóková, CSc., Ing. Jan Rosa, CSc., RNDr. Josef Novák, CSc., za vědecký výsledek Monokrystaly PbWO4 – scintilační materiál pro fyziku vysokých energií. Fyzikální popis a optimalizace materiálu. Řešitelský tým se zabýval přípravou a optimalizací monokrystalů PbWO4. Výsledky vědecké práce významně přispěly k pochopení mechanismů scintilace a radiačního poškození a umožnily zásadní optimalizaci průmyslové technologie.

Prof Ing. Pavlu Hobzovi, DrSc., z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR za vědecký výsledek Nekovalentní interakce a jejich uplatnění v biodisciplínách, zejména při určení struktury a dynamiky párů a oligomerů basí DNA. Profesor Pavel Hobza se svými pracemi z období 1998-2002 významně zasloužil o teoretický popis molekulových interakcí a přispěl k vybudování této vědní disciplíny nejen u nás, ale i ve světě. Laboratoř, kterou založil a vede, patří k předním evropským pracovištím.
Autorskému týmu ve složení: doc. PhDr. Petr Sommer, CSc. (Filozofický ústav AV ČR – Centrum medievistických studií AV ČR a UK), PhDr. Dušan Třeštík, CSc. (Filozofický ústav AV ČR – Centrum medievistických studií AV ČR a UK, prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (Filozofický ústav AV ČR – Centrum medievistických studií AV ČR a UK), Mgr. Pavel Soukup (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Výzkumné centrum pro dějiny vědy), Mgr. Robert Novotný (Filozofický ústav AV ČR – Centrum medievistických studií AV ČR a UK), Mgr. František Grunt (občanské sdružení Animare Porteus), PhDr. Milena Bravermanová (Správa Pražského hradu), Mgr. Jiří Militký (Národní muzeum Praha) za vědecký výsledek Střed Evropy okolo roku 1000 – mezinárodní výstava a vědecký katalog. Autorský tým přispěl k celkové koncepci a realizaci mezinárodního výstavního projektu o politickém a kulturním obraze střední Evropy kolem roku 1000 a k vytvoření příslušných částí katalogu. Zároveň řešil badatelský projekt zaměřený na koncepci českého vidění zrodu středoevropských států v kontextu dalších středoevropských historiografických koncepcí.

Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce byla udělena:

RNDr. Vojtěchu Šimonovi, PhD., nar. 1968 (Astronomický ústav AV ČR), za vědecký výsledek Parametry vybraných astrofyzikálních zdrojů vysokoenergetických částic. Jmenovaný pracuje ve skupině astrofyziky vysokých energií a podílí se na přípravě vědeckého programu pro družici ESA INTEGRAL. Velký ohlas získaly jeho poslední práce při studiu a fyzikální interpretaci barevných indexů optických dosvitů kosmických zdrojů gama záblesků.

Ing. Radimu Osičkovi, PhD., nar. 1973 (Mikrobiologický ústav AV ČR), za vědecký výsledek Vztah struktury a funkce RTX proteinů patogenních gramnegativních bakterií. Mezi důležité toxiny a další faktory virulence celé řady gramnegativních bakterií patří sekretované RTX proteiny. Autor detailně studoval dva z nich. Výsledky jeho práce směřují k přípravě nových očkovacích látek určených pro prevenci infekčních onemocnění.

Mgr. Jaroslavu Cuhrovi, nar. 1972 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), za vědecký výsledek Československo-vatikánská jednání 1968-1989. Studie je prvním pokusem o český (československý) sumarizující pohled na tzv. vatikánskou východní politiku v daných letech. Autor rekonstruuje i zákulisí komunistické strategie v těchto jednáních, tvrdost podmínek života katolické církve v období normalizace i postupný rozklad mocenského dozoru nad církví koncem 80. let.

Cena Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů byla udělena:

RNDR. Petru Heinzelovi, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR), za vědecký výsledek Analýza spektrálních dat vodíku sluneční atmosféry získaných družicí SOHO. Řešitel grantu se významnou měrou podílel na získání řady pozorování v povrchových vrstvách Slunce pomocí sondy SOHO a zejména na jejich teoretické analýze.

Doc. Ing. Vladimíru Křenovi, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR), za vědecký výsledek Enzymová syntéza a biotransformace glykosidů a přírodních látek. Nejvýznamnějším výsledkem práce, jež je zaměřena na enzymové syntézy sacharidů a glykosidů, je popis nových enzymových reakcí glykosidas a glykosyltransferas a též rozšíření syntetického potenciálu těchto enzymů při přípravě bioaktivních glykokonjugátů.

PhDr. Jindřichu Dejmkovi, PhD. (Historický ústav AV ČR), za vědecký výsledek Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století. Autor podal ve stejnojmenné publikaci vyvážný obraz nejdůležitějších vazeb bývalého Československa se zahraničím. Publikaci tvoří deset samostatných studií postihujících vztahy Československa k nejbližším sousedům: Německu, Sovětskému svazu, Polsku, Rakousku, Maďarsku, Velké Británii, Francii a Spojeným státům americkým.

Autor: tiskové oddělení Akademie věd České republiky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *