50 let mamární péče Na Bulovce

Onemocnění prsů – a zejména zhoubné nádory prsů – jsou velmi častou chorobou žen středního a staršího věku, nevyhýbá se však ani ženám mladým. Tato diagnóza svým dopadem na život jednotlivých žen i okolí představuje celospolečensky závažný problém. Již v polovině minulého století bylo zřejmé, že tato onemocnění vyžadují komplexní přístup v diagnostice i léčbě a že je nutná široká mezioborová spolupráce. Bylo zapotřebí vytvořit tým odborníků, kde by pracoval společně onkolog, chirurg, rentgenolog a patolog a kde by všichni při jednotném postupu měli svůj díl zodpovědnosti za výsledky léčby. V roce 1953 zahájila svoji činnost mamární poradna při Onkologickém ústavu v Praze Na Bulovce. Zpočátku se týmová práce jen zvolna a obtížně prosazovala, chyběl syntetizující a koordinační činitel, diagnostické metody byly omezené a často nespolehlivé, a tak byl léčebný výkon závislý na empirii a intervenci řady jednotlivců. Vzniklý mamární tým, způsob jeho práce a myšlení předznamenal chápání onkologické problematiky obecně – jako spolupráce odborníků jednotlivých oborů. V r. 1966 Onkologický ústav Na Bulovce získal mamografický přístroj firmy Siemens a došlo k zásadnímu zlepšení kvality v technice vyšetřování prsů. Do již existujícího mamárního týmu přibyl rentgenolog a byl sestaven léčebný protokol karcinomu prsu. Spolehlivost mamografického vyšetření stoupla z původních 64 % na 92 % a od té doby se kvalita neustále postupně zvyšuje a rozšiřuje se mezioborová spolupráce.
Organizační struktura, rozsáhlé klinické zkušenosti a rozsah činností byly předpokladem vzniku pracoviště, kde se vzdělávala velká většina mamologů všech odborností z různých pracovišť z celé republiky. V současnosti jsou do tohoto týmu zapojeni: onkolog jako koordinační a řídicí činitel, radiodiagnostik s mamologickou erudicí, klinický patolog podrobně obeznámený i s cytologií (tj.vyšetřením vzorků odebraných tenkou jehlou), chirurg s onkologickým zaměřením, gynekolog a celý tým úzce spolupracuje s plastickými chirurgy, psychologem a rehabilitačním pracovníkem. Mamární poradna se zabývá diagnostikou zhoubných nádorů prsu a diagnostikou tzv. premaligních lézí prsu (tj. stavy, které neléčeny s velkou pravděpodobností povedou ke vzniku zhoubného nádoru v prsu), stanovováním léčebné strategie, sběrem dat ke stanovení rizikových faktorů karcinomu prsu a celoživotním sledováním rizikových pacientek.
S každou pacientkou je sepsán dotazník zaměřený na zjištění individuálního rizika onemocnění rakovinou prsu, poté je vyšetřena zkušeným klinickým lékařem a odeslána dle potřeby na další vyšetření – mamografické, sonografické, případně odběr krve při sekreci z prsů a dle potřeby je přímo proveden odběr vzorku z prsu tenkou jehlou nebo otisk na sklíčko z bradavky. Během jednoho, maximálně tří dnů od návštěvy pacientky je stanovena diagnóza a pacientce je individuálně vysvětlen nález i nutnost případných dalších kontrol či léčby. Kromě mamografického a ultrazvukového vyšetření je možnost provést nástřik mlékovodů ke zjištění nádorů ve vývodech mléčných, při podezřelém nálezu na mamografu ihned bioptický odběr vzorku z prsu – tj. odběr tkáně pod zaměřením pod rentgenem a toto vše je poskytováno pacientkám doslova pod jednou střechou. Každý týden se pak schází tým k indikaci chirurgických výkonů, kdy se lékaři společně s pacientkou rozhodují o typu chirurgického zákroku a pacientka se seznámí s operatérem a dalším postupem léčby. Naprostá většina pacientek, které přijdou a jsou vyšetřeny v mamární poradně Na Bulovce, zvolí operaci prsu v této nemocnici. Po operačním výkonu se pacientky vracejí zpět k případné další léčbě či sledování. Celá onkologická léčba i sledování probíhá pod jednou střechou, tj. v rámci jedné nemocnice. Fakultní nemocnice Na Bulovce zajišťuje rovněž pooperační rehabilitaci, prevenci otoků horních končetin u pacientek po operaci lymfatických uzlin a rovněž plasticko-chirurgickou rekonstrukci prsů u pacientek po amputaci prsu. V současnosti je tato vysoce nadstandardní diagnosticko-léčebná péče poskytována tisícům pacientek, které každý rok využívají možnosti tohoto pracoviště, dané zkušenostmi, tradicemi, erudicí a technickým a personálním zázemím budovaným půl století.
Mamární péče ve Fakultní nemocnici Na Bulovce, která je prováděna v Ústavu radiační onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, je velmi dobře zorganizovaná, provázaná a vysoce odborná činnost. Poskytuje ženám s patologií prsu jistotu, že jsou na pracovišti, jež provede rychle a přesně diagnózu a v případě potvrzení karcinomu prsu bude bezodkladně následovat superspecializovaná léčba na nejvyšší odborné úrovni. Letos zahajuje Mamární centrum screening karcinomu prsu. Screening je slovo, které značí aktivní vyhledávání nádorů prsu u žen, které nemají žádné obtíže ani hmatný útvar v prsu. Hlavním cílem této činnost je odhalit nádor v počátečním stadiu, který má nejlepší léčebné výsledky. Součástí mamografického screeningu je vytipování pacientek se zvýšeným rizikem nádoru prsu a tyto pak sledovat v jiném režimu než ostatní ženy. Rizikovým faktorem je například pozitivní rodinná anamnéza, to znamená nádor prsu u nejbližších příbuzných, opakované chirurgické výkony v prsu nebo dlouhodobá hormonální léčba. Ženy každého věku se mohou objednat na konzultaci nebo vyšetření v Mamárním centru Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Na Bulovce, kde jim bude poskytnuta veškerá péče a kde je očekává tým vyškolených a zkušených odborníků, kteří jsou svým klientům a pacientům oporou a průvodcem na jejich cestě za zdravím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *