Ústav hematologie a krevní transfuze

12 Bře

Krevní transfuze - US-Navy Storekeeper ÚKHT je výzkumnou základnou Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor hematologie a transfuziologie. V září 2002 oslavil ÚHKT 50. výročí své existence, které si připomněl slavnostním večerem v Národním muzeu a vydáním publikace o své činnosti.

V průběhu roku 2002 došlo k některým výrazným změnám. V březnu 2002 byl odvolán dosavadní ředitel ústavu MUDr. RNDr. Petr Karolín, DrSc., a novým ředitelem byl jmenován prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. Krátce po jeho nástupu zahájila na ÚHKT činnost kontrolní skupina MZ, která upozornila na některé nedostatky, zejména v administrativních záležitostech ústavu. Na základě zprávy této skupiny byl vypracován harmonogram postupného odstranění zjištěných nedostatků. Mimo jiné byl připraven návrh nového Statutu ústavu, který byl schválen ministryní zdravotnictví MUDr. Marií Součkovou dne 18. 12. 2002. V průběhu roku proběhla opakovaná jednání s vedením 1. lékařské fakulty o vzájemné spolupráci. Tato spolupráce byla formalizována rozhodnutím ministryně o zřízení společného pracoviště (Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF). Současně bylo zahájeno jednání o bližší spolupráci s VFN. Podařilo se získat nové prostory pro oddělení cytogenetiky a vytvořit společné pracoviště ÚHKT a VFN pro tuto laboratoř. Připravují se též různé alternativní návrhy na užší propojení transfuzních stanic ÚHKT a VFN. Byly zahájeny přípravy na vytvoření centrálního registru transplantací krvetvorných buněk schváleného výbory Hematologické a Onkologické společnosti ČLS, pod garancí ÚHKT a 1. interní kliniky VFN. Připravuje se rekonstrukce Vědecké rady ústavu s účastí mimoústavních odborníků, byla jmenována nová etická komise ústavu. ÚHKT se rovněž podílí na pregraduální výuce hematologie na 1. LF UK a v rámci subkatedry hematologie IPVZ zajišťují pracovníci ústavu též postgraduální profesní vzdělávání. Významný je i podíl ÚHKT na vědecké postgraduální výuce.

Leave a Reply