Sláva Českým hlavám potřetí

18 Pro

Nadační fond Česká hlava, jehož posláním je popularizace vědy a techniky, udělil 25. listopadu už potřetí své výroční ceny. Slavnostní předání proběhlo na galavečeru v pražském hotelu Ambassador. Noblesu předávání cen umocnila přítomnost premiéra Stanislava Grosse, dalších členů vlády a mnoha významných hostů z politické, kulturní a vědecké scény. Hlavní Národní cenu Česká hlava 2004 obdržel za celoživotní dílo prof. Ing. Dr. techn. Jaroslav Němec, DrSc., který mj. stál u zrodu československého jaderného programu a byl významným pedagogem. Cenu mu osobně předal premiér české vlády.

Porota třetího ročníku projektu na podporu vědecké a technické inteligence, jíž předsedala prof. Eva Syková, obdržela do 15. září celkem 109 nominací v osmi kategoriích. Na laureátských prémiích bylo rozděleno přes jeden milion korun.

Národní cena Česká hlava 2004

za mimořádné výsledky v oblasti vědy a techniky: Prof. Ing. Dr. techn. Jaroslav Němec, DrSc., Dr. h. c. Finanční odměna: 400 000 Kč

Prof. Němec je jedním z otců československého jaderného programu. Jeho hlavním oborem je mechanika a nauka o materiálu. Na Národní cenu byl navržen Asociací strojních inženýrů. Jeho objev „faktoru velikosti“ je úzce spojen se změnou tlakové nádoby pro první čs. jadernou elektrárnu A1 v Jaslovských Bohunicích. Objasnil principy vzniku a šíření vad a trhlin v konstrukčních materiálech rozměrných a složitých konstrukcí, určil přechodové teploty těles směrem k rozvoji křehkých lomů konstrukcí a svarů, vliv povrchových vrstev na životnost těles mechanicky a tepelně namáhaných a vysvětlil procesy degradace bariér kovových materiálů vlivem provozního stárnutí, což má pro jadernou energetiku klíčový význam. Pro školství založil nový obor materiálové inženýrství a postavil základ nového vědního oboru teorie mezních stavů.
Prof. Němec se narodil 15. 3. 1921 v Horažďovicích, vystudoval strojní fakultu ČVUT. Za mimořádné počiny ve vědě a pedagogice získal 250 ocenění, mj. Národní cenu za techniku, dvě Státní ceny za vědu a výzkum, Cenu ČSAV za vědu a lidstvo a řadu dalších medailí. Byl ředitelem a viceprezidentem Mezinárodní vědecké společnosti (ICF), nyní je čestným členem. V Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV dodnes působí i ve svém požehnaném věku jako vědecký pracovník a konzultant. Jeho koníčkem je malířství.

Cena Sazky, a. s.,

za objev či mimořádný počin v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologických inovací: Prof. Ing. Josef Pašek, DrSc. Finanční odměna: 300 000 Kč

Profesor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze získal ocenění za nejnovější vývoj technologie anilinu, která vyústila v prodej licence BC-MCHZ Ostrava na výstavbu výrobní jednotky s roční kapacitou 150 tisíc tun anilinu japonské firmě Tosoh. Byl navržen jménem VŠCHT rektorem prof. Ing. Vlastimilem Růžičkou, CSc. Prof. Pašek se narodil 11. 6. 1930 v Mrtníku na Plzeňku. Vystudoval VŠCHT v Praze, obor organická technologie, a svou školu prakticky nikdy neopustil. Za nové technologie získal dvě Státní ceny. Je držitelem či spoludržitelem 150 patentů. Dlouhodobě spolupracuje se společnostmi Chemoprojekt Praha (je zde i členem představenstva), BC-MCHZ Ostrava, Taminco (Belgie), Sulzer (Švýcarsko), které podpořily návrh na udělení této ceny, je členem rad i vedení řady významných institucí.

Cena Unipetrol, a. s., Patria

pro občana ČR nebo osobu, která má nebo měla českou či československou státní příslušnost, jejíž mimořádný počin v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či v oblasti technologických inovací nebo jejíž odborné či manažerské kvality se úspěšně prosadily v zahraničí v posledních několika letech: RNDr. Luboš Kohoutek, CSc.
Finanční odměna: 100 000 Kč

Emeritní vědecký pracovník Hamburger Sternwarte, Hamburg Universität, je mezinárodní autoritou v astronomii, byl navržen Českou astronomickou společností. Je spoluzakladatelem tradice čs. expedicí k pozorování meteorů. Díky jeho světovému věhlasu v oboru byla pojmenována řada objevených planetek po českých osobnostech (planetky Hus, Komensky, Neruda, Capek, Smetana, Dvorak, Janacek, Martinuboh, Masaryk či Palach). Planetka č. 1850 nese jeho jméno. Objevil také pět komet.
Narodil se 29. 1. 1935 v Zábřehu na Moravě. Studoval fyziku na brněnské přírodovědecké fakultě a pak se specializoval na astronomii, již vystudoval na MF UK v Praze. Pracoval v Astronomickém ústavu ČSAV a v roce 1970 odešel do emigrace. Žije od té doby v Hamburku a působí na místní univerzitě.

Cena Transgas, a. s.,

člen RWE Group Industrie
pro tuzemskou nebo zahraniční firmu působící v ČR, která v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek realizovala nejvýraznější novou technologii či výrobek na území ČR: Doc. Ing. Josef Dvořák, CSc., a kolektiv z Výzkumného ústavu textilních strojů Liberec, a. s.

Tento kolektiv byl navržen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR za pneumatický tkací stroj CAMEL určený pro výrobu technických tkanin. Tento stroj letos získal nejvyšší ocenění v soutěži Innovation 2004 v kategorii Best Innovation a v soutěži o Cenu Inženýrské akademie. Je na světě bezkonkurenční. Tým doc. Dvořáka navazuje na dlouhou tradici VÚTS Liberec, kde vznikl vzduchový tryskový stav v roce 1953 a získal tím obrovské celosvětové renomé.

Cena Doctorandus

oceňující nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentů doktorského studijního programu: MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. Finanční odměna: 75 000 Kč

Talentovaný absolvent 2. lékařské fakulty UK v Praze, odborný asistent Ústavu patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN v Motole, byl na toto ocenění navržen prof. MUDr. Evou Sykovou (vedoucí Ústavu neurověd UK 2. LF) a prof. MUDr. Romanem Kodetem, CSc. (přednosta Ústavu patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN v Motole) za výzkum zhoubných nádorů mozku a objasnění mechanismů, které určují a ovlivňují růst a infiltrativní šíření buněk maligních mozkových nádorů, což umožňuje jejich cílené ovlivnění při onkologické léčbě.
Josef Zámečník se narodil 8. 6. 1974 v Chebu a je už autorem 16 odborných publikací zveřejněných většinou v prestižních zahraničních časopisech.

Cena Chance, a. s., Gaudeamus

za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu:
Dr. Med. Pavel Strnad Finanční odměna: 75 000 Kč

Na ocenění jej navrhl prof. Roman Janisch z Biologického ústavu Masarykovy univerzity za studii o vlivu fosforylace na dynamiku uspořádání cytoskeletu eukaryotických buněk a zaměření na výzkum dynamických vlastností keratinových sítí, za hluboký zájem o molekulární a buněčnou biologii, zejména ve vztahu k medicíně. Pavel Strnad se narodil 12. 4. 1977 v Liberci a vystudoval všeobecnou medicínu v Mainzu v Německu. Nyní působí v rámci dvouletého stipendia Evropské organizace molekulární biologie (EMBO) Long term postdoctoral fellowship na univerzitě ve Stanfordu v Kalifornii a žije v Mountain View v USA. V červnu 2002 obsadil 2. místo v soutěži Benjamina Franklina v „klinických“ znalostech a dovednostech – je to tradiční soutěž týmů lékařských fakult v Německu.

Cena Nadačního fondu Veolia Naděje

za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost středoškolskému studentovi: Petr Kučera Finanční odměna: 30 000 Kč

Letošní maturant na Gymnáziu Christiana Dopplera, nyní již student stavební fakulty ČVUT, obor architektura, získal cenu za studii Boj o Karlín aneb Moderní architektura versus historické prostředí. Navrhla ho Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET.
Narodil se 5. 4. 1985 v Praze a získal už několik zajímavých „mládežnických“ ocenění, poprvé zaujal vloni prací Stavební vývoj Staroměstského náměstí a návrh na dostavbu jeho západní strany.

Cena Media

pro novináře nebo mediálního pracovníka, který v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek nejvíce přispěl k propagaci tuzemské vědy a techniky: Mgr. Josef Tuček Finanční odměna: 50 000 Kč

Narodil se 8. 1. 1961 v Hodoníně, absolvoval fakultu žurnalistiky UK v Praze a v roce 1997 také roční Niemanův studijní program pro novináře na Harvardské univerzitě v USA. Je redaktorem týdenní přílohy Věda a lidé v deníku Hospodářské noviny vydávaném vydavatelstvím Economia.

Zvláštní cena poroty a občanského sdružení Buněčná terapie:

Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

Ve spolupráci s Ing. Marcelou Fejtovou a Ing. Janem Fejtem byl vyvinut Systém MEMREC, jenž využívá oční pohyby k ovládání počítače a umožňuje s ním pracovat handicapovaným lidem. Tento tým byl na ocenění navržen katedrou kybernetiky FEL ČVUT.
Lenka Lhotská se narodila 19. 1. 1961 v Praze, absolvovala na FEL ČVUT obor technická kybernetika a pracuje v Gerstnerově laboratoři katedry kybernetiky. Je autorkou či spoluautorkou více než sta publikací v oblasti znalostních systémů, strojového učení, multiagentních systémů a aplikací metod umělé inteligence v medicíně, řešitelkou či spoluřešitelkou 15 tuzemských a zahraničních projektů.

Leave a Reply